Kreativní software pro výrobu nábytku

EULA

Licenční smlouva s koncovými uživateli

Licenční smlouva s koncovými uživateli (dále též jen jako “Licenční smlouva”) pro použití software Furniture Studio poskytovaný společností Jindřich Nikodem (Nikodem software®) se sídlem Sluštice 179, 250 84, Sluštice, Česká Republika, dále jen („Nikodem software“), výrobcem Jindřich Nikodem, Nikodem software jako vlastníkem všech práv k Furniture Studio software.

VYJÁDŘENÍM VAŠEHO SOUHLASU PŘED INSTALACÍ, AKTIVACÍ NEBO POUŽITÍM SOFTWARE POTVRZUJETE, ŽE JAKO „UŽIVATEL“ JSTE ČETLI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU, ROZUMÍTE JEJÍMU OBSAHU A SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI JEJÍMI PODMÍNKAMI.

Jestliže nesouhlasíte s podmínkami smlouvy uvedenými níže, Nikodem software vám neuděluje právo používat software Furniture Studio, v takovém případě klikněte na tlačítko “Nesouhlasím”  nebo “Storno” a opusťte instalátor.

Vaše registrační údaje a další informace jsou předmětem Zásad ochrany osobních údajů.

Nikodem software si vyhrazuje právo aktualizovat a měnit čas od času tuto Licenční smlouvu a všechny dokumenty do ní začleněné pomocí odkazů. Vždy můžete najít aktuální verzi Licenční smlouvy na  www.nikodemsoftware.cz. Nikodem software může změnit tuto Licenční smlouvu uveřejněním nové verze, aniž by vás na to upozornil. Používání software Furniture Studio po změně licenční smlouvy znamená přijetí této změny.

 

  1. Rozsah práv spojených s používáním software Furniture Studio

Furniture Studio a všechny ostatní aplikace Nikodem software, dokumentace a soubory nainstalované nebo použité instalační aplikací (souhrnně “software Furniture Studio”) jsou majetkem Nikodem software a vy k nim máte univerzální (kromě výjimky stanovené níže), nevýhradní, dále nedělitelnou licenci na základě podmínek stanovených dále v této smlouvě.  Tato Licenční smlouva definuje zákonné používání software Furniture Studio, všech aktualizací, revizí, náhrad a jakýchkoli kopií software Furniture Studio vytvořených vámi nebo pro vás. Všechna práva výslovně neudělena vám, jsou vyhrazena pro Nikodem software nebo jejich řádné vlastníky.

Software Furniture Studio je chráněn autorským právem, ochrannými známkami, servisními značkami, mezinárodními úmluvami a/nebo ostatními předpisy vlastnického práva a zákony České Republiky a dalších zemí. Souhlasíte, že se budete řídit příslušnými zákony vlastnického práva a dalšími zákony, stejně jako jakýmikoli dalšími ustanoveními nebo omezeními týkajícími se autorského práva obsaženými v této Licenční smlouvě. Tato Licenční smlouva vám nezaručuje žádné právo, nárok nebo podíl na duševním vlastnictví, které je majetkem Nikodem software, nebo na které má Nikodem software oprávnění, včetně, mimo jiné, Furniture Studio a Nikodem software ochranných známek, a nevytváří žádný vztah mezi vámi a Poskytovateli licencí, nebo jiný vztah než je vztah mezi Nikodem software jako poskytovatelem a vámi jako držitelem licence.

Souhlasíte, že budete software Furniture Studio a jakákoli data, ke kterým je skrze software Furniture Studio přistupováno, používat  jen pro svoje účely, a to pouze způsobem specifikovaným v článku 2  a dalších této Licenční smlouvy. Vaše oprávnění k používání software Furniture Studio, jeho komponent a jakýchkoli dat třetích stran bude ukončeno, jestliže tyto podmínky porušíte. V případě ukončení tohoto oprávnění souhlasíte, že ukončíte jakékoli používání software Furniture Studio, jeho komponent a dat třetích stran. Všechna práva k veškerým datům třetích stran, software třetích stran a datových serverů třetích stran, včetně všech vlastnických práv, jsou vyhrazena pro a zůstávají příslušným třetím stranám. Souhlasíte s tím, že tyto třetí strany na vás mohou vymáhat svá práva v souvislosti s touto  Licenční smlouvou svým vlastním jménem.

 

  1. Vaše práva jako uživatele 

Software Furniture Studio byl vytvořen za účelem navrhování a konstrukci nábytku a truhlářských výrobků.

SMÍTE

a) používat software Furniture Studio na všech svých podporovaných zařízeních. Vaše licence vás opravňuje používat software Furniture Studio jak pro soukromé, tak i komerční účely. Každá licence je určena pouze pro osobní použití.

b) instalovat a osobně používat software Furniture Studio a jakékoli aktualizace poskytované Nikodem software (dle jeho vlastního uvážení) v podobě strojového kódu na osobním počítači vámi vlastněném nebo spravovaném k vlastním potřebám. Jste oprávněni používat veškeré verze dostupné během platnosti vaší licence a platné podpory. Nikodem software není povinen vás o dostupnosti takovýchto softwarových aktualizacích informovat. Tuto Licenční smlouvu můžete ukončit tím, že přestanete používat software Furniture Studio a zničíte všechny příslušné kopie tohoto software. Tato Licenční smlouva je automaticky ukončena, pokud porušíte kteroukoli z podmínek této Licenční smlouvy.

NESMÍTE

a) dekompilovat, zpětně dešifrovat upravovat, pronajímat, půjčovat, distribuovat nebo vytvářet odvozené produkty nebo vylepšení software Furniture Studio nebo jeho jakékoli části.

b) na základě této Licenční smlouvy nesmíte software Furniture Studio začlenit do počítačového čipu nebo programového vybavení počítačového zařízení vyráběného vámi nebo pro vás.  Pro použití k těmto účelům nás kontaktujte na sales@nikodemsoftware.cz.

c) prodávat, pronajímat, půjčovat, distribuovat, přenášet práva k užívání nebo dále licencovat software Furniture Studio, či ho dále zpřístupňovat, získávat příjem z použití nebo provizi ze software Furniture Studio, ať již pro peněžní nebo jiný profit (nebo i bez profitu)  bez předchozího, výslovného a písemného povolení Nikodem software.

d) používat  software Furniture Studio způsobem odporujícím této smlouvě nebo platným právním předpisům České republiky nebo vaší jurisdikci, nesmí  být  používán k ukládání a synchronizaci  jakýchkoli v České republice nebo ve vaší jurisdikci nezákonných dat, nebo dat, jejichž obsah je společensky či jinak nebezpečný či potenciálně zneužitelný k nebezpečným aktivitám, či jakkoli jinak porušuje platné právní předpisy, či zasahuje do práv třetích osob (např., nikoli však výlučně, do práv autorských). Uživatel se dále zavazuje nezasahovat jakýmkoli způsobem do chráněných práv třetích osob. Uživatel se nebude snažit ani nijak spolupracovat či podporovat pokusy o prolomení ochrany software Furniture Studio. Pokud dojde z vaší strany k porušení těchto ujednání, je Nikodem software oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit s účinky ex nunc (okamžité účinnosti) a zjednat nápravu na vaše náklady, a rovněž je oprávněn přijmout taková opatření (i právní cestou), jimiž dojde k okamžitému omezení služeb resp. funkčnosti vámi používaného software Furniture Studio, a to bez práva refundace již zaplacených licenčních poplatků. 

  1. Software Furniture Studio je distribuován „jak stojí a leží“.  Nikodem software neposkytuje na software Furniture Studio, jeho součásti  či výsledky jeho fungování  žádnou záruku za jakost, a to ani přímou či zprostředkovanou. Jeho použití je zcela na vlastní nebezpečí (vlastní odpovědnost). Výrobce není odpovědný za jakoukoli ztrátu, poškození nebo omezení přístupnosti či využitelnosti programu.

 

  1. Zkušební verze a verze zdarma

Software Furniture Studio je možné bezplatně používat po dobu 30ti dnů, pokud vaše kopie software Furniture Studio nestanoví jinak.  K tomu, abyste mohli  i nadále používat  software Furniture Studio, si musíte po ukončení nebo během této zkušební doby zakoupit licenci. Nikodem software se může rozhodnout poskytovat určité části software Furniture Studio k bezplatnému používání („Free verze“). Aktuální popis funkčnosti Free verze je dostupný na webových stránkách Nikodem software.

 

  1. Licenční poplatky a platby

Kromě ceny za pořízení licence či upgradu se k používání legálně získané verze software Furniture Studio nevážou žádné další  poplatky či náklady.

Naproti tomu Nikodem software si vyhrazuje veškerá autorská a jiná práva duševního vlastnictví k případným vylepšením, upgradům, doplňkům či úpravám software Furniture Studio, a to byť by tyto byly vytvořeny na základě  vašeho impulsu,  podnětu, feedbacku, hodnocení,  připomínky apod., a Nikodem software nebude povinen k žádnému peněžnímu či jinému plnění vůči uživateli z tohoto titulu.

 

  1. Podpora a aktualizace software

Nikodem software se může rozhodnout pro poskytování podpory a/nebo softwarových aktualizací, vylepšení nebo modifikací software Furniture Studio (souhrnně “Podpora”) svým zákazníkům dle svého vlastního uvážení, a může tuto Podporu kdykoliv ukončit, aniž by vás o tom informoval. Nikodem software může kdykoliv změnit, dočasně pozastavit nebo úplně zrušit jakoukoli část software Furniture Studio, včetně dostupnosti jakýchkoliv vlastností, databáze nebo obsahu software Furniture Studio. Nikodem software také může omezit určitou vlastnost nebo službu, omezit váš přístup k software Furniture Studio, jeho částem, nebo k Nikodem software webovým stránkám, a to bez předchozího oznámení a bez jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na straně uživatele nebo třetích osob.

 

  1. Omezení odpovědnosti

NAD RÁMEC DALŠÍCH UJEDNÁNÍ V TÉTO SMLOUVĚ SE STRANY DOHODLY, ŽE

NIKODEM SOFTWARE A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEJSOU A NEBUDOU ODPOVĚDNÍ ZA POHLEDÁVKY A NÁROKY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍ OSOBĚ POUŽITÍM NEBO JAKKOLI SPOJENÉ S POUŽITÍM SOFTWARE FURNITURE STUDIO VÁMI NEBO TŘETÍMI STRANAMI, RESP. SE V NEJVYŠŠÍM ZÁKONEM POVOLENÉM ROZSAHU SVÉ ODPOVĚDNOSTI ZPROSTÍ.

NIKODEM SOFTWARE A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ NEODPOVÍDAJÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, VEDLEJŠÍ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z NEBO SPOJENÉ SE SOFTWAREM TŘETÍCH STRAN, JAKÝCHKOLI DAT, KE KTERÝM JE PŘISTUPOVÁNO SKRZE SOFTWARE FURNITURE STUDIO, ČI VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT NEBO SPUSTIT FURNITURE STUDIO, NEBO PŘISTOUPIT K JAKÝMKOLI DATŮM POSKYTOVANÝM PROGRAMEM FURNITURE STUDIO, AŤ UŽ JE VAŠE TVRZENÍ O ŠKODĚ VZNESENO NA ZÁKLADĚ ZÁKONA. ŠKODY DLE TOHOTO USTANOVENÍ, ZA KTERÉ NIKODEM SOFTWARE NEODPOVÍDÁ, ZAHRNUJÍ  ZEJMÉNA, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ ŠKODY PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, PŘEDVÍDATELNÉ I NEPŘEDVÍDATELNÉ, ŠKODY SKUTEČNÉ, UŠLÝ ZISK, ŠKODU NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU OSOB, PŘERUŠENÍ OBCHODU, ZRÁTY OBCHODNÍCH NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ, JAKOŽ I NEMAJETKOVOU ÚJMU A VEŠKERÉ NÁKLADY, KTERÉ UŽIVATELI NEBO TŘETÍM STRANÁM MOHOU VZNIKNOUT.  POKUD NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNSTI ZA ŠKODU, VYLOUČÍ SE TAKOVÁ ZÁKONNÁ USTANOVENÍ Z POUŽITÍ V NEJVYŠŠÍM DOVOLENÉM ROZSAHU.

NIKODEM SOFTWARE MŮŽE ZMĚNIT ČI ZRUŠIT JAKOUKOLI ČÁST NEBO FUNKČNOST SOFTWARE FURNITURE STUDIO NEBO VYUŽITÍ FUNKČNOSTI ČI TECHNOLOGIE, A TO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ, VČETNĚ, MIMO JINÉ, OBSAHU NEBO DOBY, PO KTEROU JE DOSTUPNÝ.

Z OPATRNOSTI SE SJEDNÁVÁ, ŽE I POKUD BY PŘES UJEDNÁNÍ UVEDENÁ VÝŠE V TOMTO ODSTAVCI BYLA NEPLATNÁ, NEÚČINNÁ NEBO BY Z  JAKÉHOKOLI DŮVODU BYLA DOVOZENA ODPOVĚDNOST NIKODEM SOFTWARE ZA ŠKODU, UŠLÝ ZISK, NÁKLADY ATD., PAK SE MÁ ZA TO, ŽE STRANY SI SJEDNALI JAKO LIMIT ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU  Z TÉTO SMLOUVY ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ SOUHRNU LICENČNÍCH POPLATKŮ ZAPLACENÝCH NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY TÍMTO JEDNOTLIVÝM KONCOVÝM UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI NIKODEM SOFTWARE.

UŽIVATEL SE ZAVAZUJE ODŠKODNIT V PLNÉM ROZSAHU SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI NÁKLADY NIKODEM SOFTWARE A JEJÍ ZAMĚSTNANCE, PARTNERY, ZÁSTUPCE V PŘÍPADĚ, ŽE BY JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA (VČETNĚ VLASTNÍKA POUŽITÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO DAT, NEBO OSOBA, DO JEJÍCHŽ PRÁV ZASÁHLA DATA ZPRACOVANÁ POMOCÍ SOFTWARE FURNITURE STUDIO)  PROTI NIKODEM SOFTWARE ČI JEJÍM ZAMĚSTNANCŮM, PARTNERŮM NEBO ZÁSTUPCŮM  VZNESL, PODAL, VEDL, ČI JINAK VYMÁHAL JAKÝKOLI NÁROK, POHLEDÁVKU, ŽALOBU APOD, V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO  V SOUVISLOSTI S POUŽITÍM ČI ZNEUŽITÍM SOFTWARE FURNITURE STUDIO UŽIVATELEM.

 

  1. Data v software Furniture Studio

Není-li vámi explicitně zvoleno jinak, všechna data vámi vložená a uložená v software Furniture Studio databázi jsou uložena v nešifrovaném formátu na vašem počítači nebo jiném vámi definovaném úložném zařízení. Jste srozuměni s tím, že v případě vymazání nebo poškození Furniture Studio databáze nebo jiných souborů, budou všechna data zde obsažena nenávratně ztracena, a přijímáte riziko takovéto ztráty.

 

Odesílání osobních údajů:

Jakákoli transakce uskutečněná přes internet či email, ať už ve spojení s či bez software Furniture Studio, je provozovaná dle vašeho vlastního úsudku a na vlastní nebezpečí (vlastní odpovědnost) a jenom vy sami budete zodpovědní za jakékoli poškození vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat vyplývající ze stahování a/nebo používání takovýchto materiálů nebo služeb. Pro minimalizaci nebezpečí ztráty cenných dat Nikodem software doporučuje svým zákazníkům, aby prováděli pravidelné zálohování databáze a dalších citlivých souborů na externích discích. Nikodem software vám není schopen poskytnout jakoukoli asistenci se znovu nabytím ztracených nebo poškozených dat.

Používáním software Furniture Studio souhlasíte s tím, že tento software může periodicky kontaktovat Nikodem software servery za účelem kontroly informace o licenci, dostupných záplat, servisních balíčků a dalších aktualizací, které mohou zlepšit, podpořit, změnit nebo rozšířit provoz software Furniture Studio. Software může také odeslat obecné systémové informace, související s činností software Furniture Studio.

 

  1. Jiné

Informace a instrukce k odinstalování:

Software Furniture Studio může být odinstalován kliknutím na tlačítko odinstalovat s tím, že jste si vědomi toho, že odinstalováním software Furniture Studio ztrácíte přístup ke všem svým datům v databázi. Všechny informace, které chcete z databáze získat, musí být exportovány před odinstalováním Software Furniture Studio.

 

  1. Rozhodující právo

Tato smlouva EULA a vztah mezi vámi a Nikodem software se řídí zákony České republiky bez ohledu na ustanovení o konfliktu práva. Vy a Nikodem software souhlasíte s osobní a výhradní jurisdikci soudů se sídlem v Praze, Česká republika.

Před instalací a užíváním programu Furniture Studio, se prosím seznamte s obsahem výše uvedené Licenční smlouvy s koncovými uživateli. 
Před instalací programu Furniture Studio budete vyzváni k vyjádření souhlasu s obsahem výše uvedené smlouvy.

Jindra_COE

Jindřich Nikodem
Manažer vývoje a CEO