Kreativní software pro výrobu nábytku

Obchodní podmínky

Níže uvedenými obchodními podmínkami se upravují obchodní vztahy a pravidla pro nákup aplikací v našem e-shopu.
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) e-shopu www.nikodemsoftware.cz, adresou: Jindřich Nikodem, Sluštice 179, 250 84 Sluštice, identifikační číslo: 64861163, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)  uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese: www.nikodemsoftware.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.        Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.nikodemsoftware.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit softwarové produkty od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.        Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.Web www.nikodemsoftware.cz  nevyžaduje ani neumožňuje registraci uživatele (kupujícího).

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.        Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam softwarových produktů a to včetně uvedení cen. Cena nabízených softwarových produktů a služeb je uvedena včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje softwarových produktů a služeb a jejich ceny, zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje softwarových produktů a služeb umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízených softwarových produktů a služeb.

3.3.        Pro objednání softwarových produktů a služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávané softwarové produkty a služby (objednávané softwarové produkty a služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4.        Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5.        Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6.        Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7.        Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

3.8.        Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku bez udání důvodu.

3.9.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.10.      Prodávající neuzavírá ústní objednávky ani ústní kupní smlouvy. Ústní ujednání je z pohledu obchodních podmínek prodávajícího bráno jako nezákonné. Zákonná objednávka či kupní smlouvy (či jiná smlouva) musí mít písemnou formu, jiná forma ujednání je neplatná. Tato forma písemného ujednání je povinná nejen vůči zákazníkům, ale i dodavatelům či dalším subjektům v obchodním styku.

 

 1. CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.        Cenu softwarových produktů, služeb a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího v CZK:

č.     2600618452/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 • PayPal

4.3.        V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, že zaplatí veškeré bankovní poplatky. Prodávající nebude akceptovat žádné bankovní poplatky ze strany kupujícího.

4.4.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.        Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.        Případné slevy ze softwarových produktů a služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle spolu se zbožím nebo předá se zbožím při osobním odběru.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.        Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku softwarových produktů a služeb upravených podle přání kupujícího

5.2 Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen do okamžiku poskytnutí (dodání) licence k užívání softwarových produktů a služeb prodávajícího.

5.3 Kupující bere na vědomí, že odstoupení od kupní smlouvy je možné jen do doby, než prodávající dodá licence k užívání softwarových produktů a služeb prodávajícího. Za dodání licence k užívání softwarových produktů a služeb Nikodem software se se přitom považuje okamžik odeslání licenčních souborů a dat a emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Viz. článek 6 obchodních podmínek.

5.4. Nikodem software na svých webových stránkách www.nikodemsoftware.cz poskytuje kupujícímu zkušební verze svých softwarových produktů a služeb s možností užívání po dobu 30ti dnů zdarma. Kupující bere na vědomí, že Nikodem software umožnil řádné otestování a ověření funkcí softwarových produktů a služeb ještě před zakoupení řádné licence pro jejich užívání.

 

5.7.        Do doby převzetí softwarových produktů a služeb kupujícím (dodání licenčních souborů k softwarových produktům a službám viz. článek 6) je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícímu. Za převzetí softwarových produktů a služeb se považuje samotné odeslání licenčních souboru a dat na email kupujícího prodávajícím viz. článek 6.

5.8.        Je-li společně s dodávkou softwarových produktů a služeb poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. DODÁNÍ SOFTWAROVÝCH PRODUKTŮ A SLUŽEB

6.1.        Způsob doručení softwarových produktů a služeb určuje prodávající a probíhá výhradně elektronickou cestou.

6.2.         Dodání softwarových produktů a služeb je uskutečněno a považuje se za splněné odesláním licenčního souboru na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Prodávající nenese odpovědnost za chybně uvedenou emailovou adresu kupujícího a nemá za povinnost ověřovat správnost uvedené emailové adresy ani ověřovat skutečnost, zda doručení licenčního souboru bylo úspěšné a kupující jej obdržel.

 

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Odpovědnost za vady a záruka se řídí výlučně smluvním ujednáním EULA – Licenční smlouva s koncovými uživateli.

7.2. Plné a aktuální znění EULA – Licenční smlouva s koncovými uživateli je k dispozici na webových stránkách www.nikodemsoftware.cz a je součástí instalačního balíku softwarových produktů a služeb prodávajícího. Před instalací softwarových produktů a služeb prodávajícího, je nutné vyjádřit souhlas s podmínkami EULA – Licenční smlouva s koncovými uživateli. Bez vyjádření souhlasu s podmínkami EULA – Licenční smlouva s koncovými uživateli není možné softwarové produkty a služby instalovat ani užívat.

 

7.3 Odmítnutí souhlasu s EULA – Licenční smlouvou s koncovými uživateli ze strany kupujícího nevyniká nárok kupujícího na vrácení zaplacené částky za dodané softwarové produkty a služby ani jiné refundační nároky. Kupující má možnost se s EULA – Licenční smlouvou s koncovými uživateli seznámit předem na internetových stránkách prodávajícího www.nikodemsoftware.cz nebo před instalací zkušebních verzí softwarových produktů a služeb prodávajícího.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.        Kupující nabývá licenční práva k soukromému užití softwarových produktů zaplacením celé kupní ceny, autorská práva autora tímto nejsou dotčeny.

8.2.        Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.        Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.        Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

8.5.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6.        Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za spam emailing třetích stran ve jménu prodávajícího, neboť takový emailing je zneužití práv prodávajícího třetí stranou. Dále kupující bere na vědomí, že prodávající neposílá jakýkoliv druh marketingového emailu (newsletter, marketingové akce apod.), tedy jakýkoliv spam emailing je zásah třetí strany do práv prodávajícího a prodávající neodpovídá za takový zásah třetí strany.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1.        Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a zákonem stanovené účetní evidence.

9.4.        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.        Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 9.6.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.        V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

9.9.        Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.      Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2.      Prodávající je oprávněn k prodeji softwarových produktů a služeb  na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5.      Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Jindřich Nikodem., Sluštice 179,250 84 Sluštice, adresa elektronické pošty  info@nikodemsoftware.cz , telefon: +420 728 974 155.

11.7.     Obsah umístěný na internetových stránkách provozovatele – vlastníka webu, popř. v databázích systému podléhá autorsko-právní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez písemného souhlasu provozovatele – vlastníka webu je nepřípustný a nezákonný.

11.10 Web www.nikodemsoftware.cz  využívá marketingových statistik a každý uživatel tohoto webu souhlasí s využíváním těchto, které poskytuje provozoval webhostingu. Web www.nikodemsoftware.cz však neprovádí žádné marketingové kampaně, nepoužívá cookies, ani neposílá emailové nabídky či newsletter.

V Praze dne 20.3.2016

Před zakoupením produktů na e-shopu Nikodem software se důkladně seznamte s výše uvedenými obchodními podmínkami. Pro dokončení nákupu v našem e-shopu bude nutné vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami.

Veškeré obchodní vztahy se řídí výhradně výše uvedenými obchodními podmínkami.

Michaela_CMO

Michaela Stolařová
Zákaznický servis, CMO